Príloha č. 3 Výzvy – opis predmetu zákazky páliaci stroj Majostav Nováky